Симпозиум на СГЗБ -2021

ДОКЛАДИ

ПОСТЪПИЛИТЕ В СРОК ДОКЛАДИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ И НА CD ISSN 2367-6051.

Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите и отпечатаните материали от научния форум.