Симпозиум на СГЗБ -2021

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 1. Изпращане на докладите (на английски респективно на български език за българска сесия, с резюмета ) до 25.10.2021 г.
 2. Докладът да бъде до 10 стр. – във формат A4, готов за печат и в електронен вид (Microsoft Word 2003 – 2010)
 3. Шрифт -Times New Roman, 12 pt;
  – полета: отгоре, отляво и отдясно – 2 cm;
  – отдолу – 2.5 cm;
  – междуредие – Single.
  – Да не се номерират страниците!
  – Заглавие – 16 pt.
  – Имената на авторите и институциите да са написани с размер 14 pt.
  – Адресът на авторите – 12 pt се включва в края на доклада, както следва:
  * титли, име, фамилия;
  * месторабота;
  * адрес за контакт;
  * телефон;
  * E-mail.
 4. Обясненията в Power Point да са по възможност и на английски език.
  Регламент за изнасяне на доклада: 12 min + 3 min. за дискусия.
 5. Възможно е представянето на докладите по време на сесиите да се реализира онлайн или чрез излъчване на предварително записан видео файл.