Симпозиум на СГЗБ -2021

ОСНОВНИ ТЕМИ

Съвременни технологии

 • Методи и технологии
 • Обработка на геодезически измервания и бази данни
 • Национални, инженерни, геодинамични и други приложения
 • Маркшайдерство

 • Дигитална фотограметрия
 • Проектиране и реконструкция на обекти
 • Мултимедийно визуализиране
 • Лазерно сканиране
 • Безпилотно въздушно снимане

 • Нови технологии за съставяне и издаване на карти
 • Интернет картография
 • Тематична картография

 • Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)
 • Дистанционни изследвания
 • Радарни (SAR, InSAR) технологии

 

 • Урбанизирани територии
 • Извънселищни територии
 • Защита на териториите.
 • Природни бедствия и катастрофи

 • Кадастрална основа и кадастрални системи
 • Тридименсионален кадастър
 • Приложение на кадастъра

 • Тенденции в ГИС – нови концепции за моделиране, визуализация и структуриране на данните
 • Иновативни приложения

Образование

 • Модели в геодезическото образование. Нови решения
 • Тенденции в развитието на геодезическото образование

Професионална практика

 • Професионална реализация, ефективност
 • Развитие на балканското сътрудничество